Instrukcja postępowania przy sporządzaniu korekt zestawień refundacyjnych na Portalu Świadczeniodawcy

Instrukcja postępowania przy sporządzaniu korekt zestawień refundacyjnych na Portalu Świadczeniodawcy

Wykonując korektę do zamkniętego okresu rozliczeniowego należy wykonać następujące kroki:

1.

Złożyć wniosek elektroniczny (bez konieczności przekazywania wersji papierowej) do Dyrektora DOW NFZ o zgodę na złożenie korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego, 

 • ze strony głównej Portalu należy wybrać „okresy rozliczeniowe”. Wyszukać okres, do którego będzie sporządzana korekta, następnie odznaczyć „pokaż tylko niezablokowane”, kliknąć „znajdź”. Kiedy wyszukiwany okres pojawi się w dolnym pasku, należy przejść do „szczegóły” i „wnioski o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego”.

1111

 

2222

 

3333

 • podczas składania elektronicznego wniosku o otwarcie zamkniętego okresu rozliczeniowego należy podać w uzasadnieniu wniosku:

1)

Proszę o odblokowanie okresu rozliczeniowego z powodu (wybrać powód

z poniższej listy):

– usuwania pozycji;

– dopisania pozycji;

– korekty pozycji;

– inne

2)

Podać numer korygowanej recepty (22-cyfrowy)

3)

A następnie szczegółową informację w jakim celu będzie wykonywana korekta.

Przykładowe uzasadnienia:

sporządzenie korekty wynika z zaleceń pokontrolnych nr ……..”

recepty po weryfikacji zgodnie z komunikatem DOW NFZ”

brak karty EKUZ”

źle sprawozdany numer pesel”

poprawa błędnie wpisanego nr prawa wykonywania zawodu lekarza”

 • zaznaczyć „przekaż do OW NFZ”.

 

2.

Następnie należy monitorować status wniosku. Po zakończeniu oceny wniosku przez Oddział, apteka otrzyma odpowiedź na Portalu z podaniem terminu otwarcia zamkniętego okresu rozliczeniowego. Apteka ma obowiązek dopilnowania przesłania korekty w podanym terminie (pracownicy DOW NFZ nie będą informować telefonicznie aptek o otwarciu okresu rozliczeniowego).

3.

Wysyłanie korekty w formie komunikatu xml odbywa się w następujący sposób:

 • Apteka sporządza komunikat xml, zawierający korygowaną pozycję zaznaczając ją w swoim systemie (nie przesyła komunikatem xml

danych z całego okresu). Może być to poprawa, dodanie albo usunięcie.

 • Dokonując korekty należy pamiętać o przekazaniu komunikatem xml całej recepty, anie tylko poprawianej pozycji z danej recept (brak sprawozdaniadanych, które były wcześniej prawidłowo przekazane, spowoduje ich usunięcie i apteka po wygenerowaniu szablonu korektyotrzyma korektę ujemną). Prawidłowo wykonana korekta poprawiająca (jeżeli nie dotyczyła wyceny leków) powinna opiewać na kwotę 0 zł. Wersję papierową, podpisaną przez osoby uprawnione należy złożyć w siedzibie DOW NFZ we Wrocławiu, w delegaturach, bądź przesłać pocztą. Wykonując korektę usuwającą należy pamiętać, aby komunikat xml korekty był wykonany w trybie ”U”(usuwającym).
 • Po przesłaniu komunikatem xml korekty należy sprawdzić odpowiedź – czy plik został prawidłowo wczytany, czy wszystkie pozycje zostały zaakceptowane. Jeżeli wystąpiły błędy należy je poprawić i przesłać nowy komunikat xml.

4444

 

5555

 • Nie można przesyłać dwa razy tego samego pliku, zawsze trzeba wygenerować nowy komunikat xml z nowym numerem przesłania.

 4.

Sporządzenie korekty w wersji papierowej:

 • Przed zleceniem wygenerowania szablonu należy mieć pewność, że komunikat xml został w czytany prawidłowo.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wygenerowanym szablonie istnieje możliwość poprawy sprawozdania poprzez przyciśnięcie przycisku „popraw sprawozdanie”.
 • Zlecenie wygenerowania sprawozdania powoduje zamknięcie okresu rozliczeniowego i uniemożliwi dalsze przesłania
 • W celu ponownego otwarcia okresu rozliczeniowego należy ponownie przesłać w niosek elektroniczny

6666

 

7777

5.

Przyjmowanie korekt w wersji papierowej odbywa się w siedzibie Funduszu we Wrocławiu i Delegaturach. Korekty można również przekazywać za pośrednictwem poczty
.
*opracowano w oparciu o materiały  udostępnione przez  Dolnośląski Oddział NFZ
.

Leave A Reply